Hiển thị đơn giản mà không có quảng cáo với Chế độ tối trên Chrome Android

Đơn giản hóa hiển thị không có quảng cáo với Chế độ tối trong Chrome Android Hướng dẫn Hiển thị đơn giản không có quảng cáo với Chế độ tối trong Chrome Android. Phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome dành cho Android có một bất ngờ thú vị. Chúng tôi có một cách mới để chỉnh sửa văn bản và nền trong các trang. Ngoài ra, chúng tôi có thể loại bỏ quảng cáo một cách chính thức mà không cần dùng đến… [Đọc thêm ...]